Vedtægter

§ 1 Navn, hjemsted og formål

 1. Klubbens navn er Hørsholm Rungsted Tennisklub.
 2. Klubbens hjemsted er Hørsholm Kommune.
 3. Klubbens formål er at skabe, stimulere og fastholde størst mulig interesse for tennissporten i lokalområdet blandt børn, unge og seniorer på såvel motions- som eliteplan, samt – med udgangspunkt heri – at udbygge et aktivt og engagerende fællesskab til gavn for den enkelte og helheden.

§ 2 Medlemmer

 1. Klubben består af aktive og passive medlemmer. Aktive medlemmer kan enten være fysiske eller juridiske personer, medens passive medlemmer alene kan være fysiske personer.

  Hvert fysisk medlem af klubben har én stemme på klubbens generalforsamlinger.

  Juridiske personer, herunder personligt ejede virksomheder, der mindst udreder et nettobidrag (indbetaling – værdien af ydelser, der gøres til en betingelse for bidraget, bortset fra baneleje) til klubben svarende til 2 (to) helårskontingenter, kan efter skriftlig anmodning få tildelt stemmeret af klubbens bestyrelse. Bestyrelsen afgør suverænt, om stemmeret skal tildeles, og i givet fald, hvor mange stemmer den pågældende skal kunne udøve, idet antallet dog højst kan udgøre nettobidraget divideret med helårskontingentet for seniormedlemmer. Det er en betingelse for udøvelse af stemmeretten, at der fremvises skriftlig fuldmagt af den person, der møder på den juridiske persons vegne. Denne er desuden berettiget til at tilmelde et antal personer svarende til antallet af tildelte stemmer til deltagelse i klubbens turneringer, for så vidt det ikke strider imod Dansk Tennis Forbunds og Sjællands Tennis Unions regler.

  Desuden kan generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag udnævne æresmedlemmer.

 2. Indmeldelse sker ved henvendelse på klubbens kontor eller via klubbens hjemmeside.
 3. Udmeldelse/statusændring skal ske skriftligt til klubbens kontor senest den 1. maj for sommer- og helårsmedlemsskaber og 1. september for vintermedlemsskaber.

§ 3 Kontingent

 1. Bestemmelse om kontingent og indskud, herunder sær- og rabatordninger, for de forskellige grupper af medlemmer, fastsættes af bestyrelsen i et særligt regulativ. Vedtagelse af dette regulativ sker ved simpelt stemmeflertal. Dersom bestyrelsen beslutter en kontingentforhøjelse på over 20 %, skal medlemmer omfattet heraf være berettiget til at udmelde sig med virkning fra den sidste dag, før forhøjelsen træder i kraft, uanset bestemmelserne i § 2.3.
 2. Betales kontingent m.v. ikke rettidigt i medfør af regulativets betalingsbestemmelser, er restanten ikke berettiget til at reservere baner, og bestyrelsen kan slette vedkommende som medlem af klubben, normalt dog først efter skriftligt at have givet vedkommende en frist på 8 dage. Optagelse på ny kan kun ske mod betaling af restancen med tillæg af et af bestyrelsen fastsat gebyr og rentetillæg.

§ 4 Ordensregler m.v.

1. Bestyrelsen kan ved særlige lejligheder ophæve medlemmernes ret til fri adgang til baner m.v.

Som vedtaget på klubbens generalforsamling den 26. november 1998 og rettet på den ordinære generalforsamling den 21. november 2002, den 27. november 2014 og den 23. november 2016.

 1. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser med hensyn til ordenens opretholdelse, såvel i lokalerne som på banerne. Overtrædelse af disse bestemmelser kan bestyrelsen straffe med suspension af adgangen til deltagelse i spillet og til klubbens baner eller i gentagelsestilfælde med eksklusion af klubben, jf. nedenfor.
 2. Bestyrelsen fastsætter endvidere spillereglementer indeholdende bestemmelser om benyttelse af banerne, om betingelser for medlemmers deltagelse i kampe osv.
 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, for så vidt den finder anledning dertil. Dog har vedkommende ret til at fordre sagen forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling, evt. ekstraordinære generalforsamling. Dette kan kun ske gennem et stemmeberettiget medlem.

§ 5 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle klubbens anliggender.
 2. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i november måned.
 3. Generalforsamlingen, der ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, indkaldes af bestyrelsen med mindst to og højst fire ugers varsel ved bekendtgørelse indrykket i klubbens blad eller særskilt skriftlig eller elektronisk indkaldelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.
 4. Generalforsamlingen afgør selv sin lovlighed. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget for regnskabsåret 20xx – 20xx til orientering
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt
 5. Forslag må for at kunne forlanges behandlet være indsendt til klubbens kontor senest den 15. oktober.
 6. Regnskab med revisors påtegning skal være fremlagt til eftersyn for medlemmer på klubbens kontor senest samtidig med indkaldelsen.
 7. På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal (jf. dog § 9), afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer til ændring af vedtægterne.
 8. Kun aktive seniormedlemmer og juniormedlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret, der kun kan udøves ved personligt fremmøde. Andre medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
 9. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når denne finder anledning dertil, og skal foretage sådan indkaldelse, når mindst 10 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Bekendtgørelse finder sted på sædvanlig måde med angivelse af dagsorden og skal, når det sker iflg. begæring, finde sted senest 14 dage efter begæringens modtagelse med et varsel på højst fire uger.

Som vedtaget på klubbens generalforsamling den 26. november 1998 og rettet på den ordinære generalforsamling den 21. november 2002, den 27. november 2014 og den 23. november 2016.

§ 6 Regnskab

1. Klubbens regnskab løber fra 1/9 til 31/8.

§ 7 Bestyrelse

 1. Klubben ledes af en bestyrelse, der består af formand og indtil 6 øvrige medlemmer.
 2. Bestyrelsen kan derudover udpege 2 juniorer til at deltage i bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret.
 3. Formanden og den øvrige bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling for en to-årig periode. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal.
 4. Bestyrelsen kan af sin midte vælge en næstformand, kasserer og sekretær.
 5. Bestyrelsen kan antage en direktør eller forretningsfører og anden hjælp til varetagelse af den daglige ledelse. Direktøren respektive forretningsføreren antager fornødent personale.
 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved afstemning om bestyrelsesanliggender er i tilfælde af stemmelighed formandens stemme afgørende. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.
 7. I tilfælde af afgang blandt bestyrelsens medlemmer i årets løb kan bestyrelsen selv supplere sig for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
 8. Klubben tegnes af formand eller næstformand med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller direktøren, for så vidt en sådan er udpeget. I tilfælde af salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog en generalforsamlings samtykke. Bestyrelsen afgør, hvem der er berettiget til at disponere over klubbens bank- og girokonti som led i den daglige drift.
 9. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives for generalforsamlingens vedkommende af dirigenten.

§ 8 Udvalg

1. Bestyrelsen nedsætter faste udvalg og kan nedsætte udvalg til varetagelse af enkeltstående opgaver vedrørende ledelse af kampe og turneringer og andre klubaktiviteter.

§ 9 Klubbens opløsning

 1. Bestemmelse om klubbens opløsning eller væsentlig forandring af dens formål kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer må være til stede, og der kræves 2/3 af de mødendes stemmer til vedtagelse. Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes på sædvanlig måde en ny generalforsamling, hvor bestemmelse da kan tages med 2/3 af de mødende medlemmer, uanset antallet af mødende.
 2. Den generalforsamling, der træffer endelig beslutning om klubbens opløsning, kan enten selv eller gennem en dertil udpeget executiv komité træffe bestemmelse om salg af klubbens aktiver og afvikling af forpligtelser.
 3. Eventuelt overskydende formue skal skænkes til et sportsligt formål, hvorom beslutning træffes på den afsluttende generalforsamling.

Som vedtaget på klubbens generalforsamling den 26. november 1998 og rettet på den ordinære generalforsamling den 21. november 2002, den 27. november 2014 og den 23. november 2016.

Opdateret 22/3-2018
Hørsholm Rungsted Tennisklub